Una carreta pasa delante de un periodista. Transporta cadáveres de niños. Técnica mixta. 21 x 40 cm.
Mixed technique. 8,26 inch x 15,7 inch.
A cart passes in front of a journalist. Transports corpses of children.

collage